ระบบออกใบรับรอง


สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
Made in Thailand (MiT)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยื่นลงทะเบียนขอใบรับรอง MiT

ขั้นตอนการขอใบรับรอง MiT

ลงทะเบียนบริษัท

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบริษัท พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน และรอเจ้าหน้าที่อนุมัติการลงทะเบียนบริษัท

ยื่นลงทะเบียนขอใบรับรอง MiT »

เพิ่มผลิตภัณฑ์

กรอกแบบฟอร์มขอใบรับรอง MiT พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการผลิต

ชำระเงิน

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอใบรับรอง MiT และชำระเงินค่าธรรมเนียมใบรับรอง

หนังสือรับรอง MiT

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง MiT

ติดต่อเรา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand
โทรศัพท์
02-345-1100
02-345-1244
02-345-1021
02-345-1022
02-345-1024
02-345-1109
02-345-1045 (การเงิน)
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00น. ถึง 17:00น.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


The Federation of Thai Industries.

8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand


โทรศัพท์

02-345-1100
02-345-1244
02-345-1021
02-345-1022
02-345-1024
02-345-1109
02-345-1045 (การเงิน)


เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00น. ถึง 17:00น.