หลักเกณฑ์การขอใบรับรอง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใบรับรองMiT

- คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง Made in Thailand

 • เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
 • ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
  (ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น)

- เอกสารประกอบการพิจารณา

 • เอกสารการลงทะเบียน เช่น
  1) นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) / ภพ. 20 / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
  2) บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการจัดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการ / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เอกสารการขอรับรองรายการสินค้า MiT เช่น
  1) ภาพถ่ายสินค้า
  2) ขั้นตอน / ผังกระบวนการผลิต
  3) สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
  4) สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า
  ใบรับรองมีอายุ 2 ปี หากใบรับรองหมดอายุ ให้ทำการต่ออายุใบรับรองในระบบ

- ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จะได้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ

 • สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ
 • ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
 • สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
 • สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

- เกณฑ์การพิจารณา MiT

 • สูตร 1,2 พิจารณาจากมูลค่าต้นทุนสินค้า MiT จะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 40%
 • สูตร 3 พิจารณาจาก HS Code
 • สูตร 4 พิจารณาตามเงื่อนไขการผลิต Substantial Transformation (ST)

ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการยื่นเอกสาร คลิกที่นี่