หน้าแรก > ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมอบรม Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ

กิจกรรมอบรม Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ

03/05/2022

กิจกรรมอบรม Thai SME GP แต้มต่อธุรกิจดิจิทัลสู่คู่ค้าภาครัฐ

องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ ?

เรามีคำตอบ.....และพร้อมช่วยเหลือ

👍 สสว. และสภาอุตสาหกรรมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการใน "กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง"

⏭ เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม SME 

ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคการยื่นเสนองานผ่านระบบ E-Bidding และการเตรียมความพร้อมการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการ

---------------------------

1) ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ, แนวปฏิบัติของภาครัฐ และข้อมูลทิศทาง & โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล

2) Workshop การขึ้นทะเบียน Thai SME GP และการขึ้นทะเบียน Made in Thailand 

3) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ/ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-Bidding แบบเชิงลึก อาทิ การขอเลข e-GP, การจัดทำข้อเสนอโครงการ, การจัดเตรียมเอกสารแสดงคุณสมบัติ

4) ยกระดับศักยภาพ New Skill / Up Skill ในด้านต่างๆ 

---------------------------

⏩ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/GP_T2022 

🔥ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 65 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานโครงการ Thai SME GP-Digital สถาบัน SMI โทรศัพท์ 02-345-1188, 02-345-1122

#Thaismegp

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#ดิจิทัล

#Digital