หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > วิธีการต่ออายุใบรับรอง MiT

วิธีการต่ออายุใบรับรอง MiT

27/04/2022

ข้อควรทราบก่อนต่ออายุ

1. ใบรับรอง MiT มีอายุ 1 ปี 

2. การต่ออายุใบรับรอง MiT ดำเนินการต่ออายุในระบบ www.mit.fti.or.th

3. ผู้ประกอบการต้องอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เช่น รูปภาพสินค้า ขนาดสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคาที่ใช้ต่อหน่วย และแนบหลักฐานการซื้อขายวัตถุดิบที่เป็นปัจจุบันเข้ามาในระบบใหม่อีกครั้ง

4. การต่ออายุใบรับรอง MiT สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 60 วัน (ระบบจะมี e-mail แจ้งเตือน) 

5. กรณีที่ใบรับรองหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถทำการต่ออายุได้ ต้องยื่นขอใบรับรอง MiT ใหม่เท่านั้น

สำคัญ : กรณีต่ออายุใบรับรองให้สแนกเอกสารและอัพเดทเอกสารดังต่อไปนี้เข้ามาใหม่ในระบบใหม่โดยให้กลับไปแก้ไขที่หน้าลงทะเบียนบริษัท

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ลงนาม+ประทับตราบริษัททุกหน้า)
2. ให้อัพเดทใบอนุญาติประกอบกิจการ(แนบทั้ง10ลำดับ)ที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาติ(ลำดับที่3)และชำระค่าธรรมเนียม(ลำดับที่9)ของปีล่าสุดเรียบร้อยแล้ว (กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องแก้ไข ข้อ 2.)
สอบถามเพิ่มเติมทาง Line : @mitofficial


ขั้นตอนการต่ออายุ

1. กดที่ปุ่มต่ออายุ


2.กดยินยอม ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และกดดำเนินการต่อ


3.ตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละหน้า  และกดดำเนินการต่อ**ในส่วนนี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้**

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นกดดำเนินการต่อ

5.รอทางMiTตรวจสอบข้อมูลการต่ออายุ