หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

11/10/2021

กรณีผู้ยื่นขอใบรับรองสินค้า MiT ไม่มีอำนาจตามทะเบียนนิติบุคคล ต้องมอบอำนาจ โดยใช้แบบฟอร์ม ตามรูปแบบนี้